บริษัท เธโซรา จำกัด (“บริษัท” “เรา” หรือ “ของเรา”) ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าสมาชิก หรือบุคคลใดๆ ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล (“ท่าน” “ของท่าน”) ที่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา โดยนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ได้อธิบายแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ของเจ้าของข้อมูล ตามตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”) ครอบคลุมถึง เว็บไซต์ ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (call center) ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ ช่องทางการสื่อสารทางออนไลน์ แพลตฟอร์ม ตลอดจน สถานที่อื่น ๆ ที่ได้มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับโดยตรงจากท่านผ่านช่องทางการสมัครสมาชิก โทรศัพท์  Email  เว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น Facebook Google Instagram Line Tiktok รวมถึงการเก็บข้อมูลจากบุคคลที่สาม เช่น แพลตฟอร์ม Shopee, Lazada

ช่วงเวลาและสถานการณ์ที่ทำการเก็บข้อมูล

 • เมื่อท่านได้สร้างบัญชีผู้ใช้กับเรา / สมัครสมาชิก / สมัครบริการใด ๆ หรือซื้อสินค้าผ่านช่องทางต่างๆ
 • เมื่อท่านได้ส่งแบบฟอร์ม ไม่ว่าจะเป็นแบบฟอร์มออนไลน์หรือแบบฟอร์มเอกสาร
 • เมื่อท่านทำข้อตกลงใด ๆ หรือให้เอกสารหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
 • เมื่อท่านทำธุรกรรมผ่านช่องทางต่างๆ
 • เมื่อท่านได้ตกลงรับข่าวสารหรือสื่อการตลาดของเราทางช่องทางต่าง ๆ
 • เมื่อท่านใช้งานฟังก์ชั่นการพูดคุย (แชท) ผ่านช่องทางต่างๆ รวมไปถึงเมื่อท่านติดต่อกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าของเรา

ข้อมูลที่เก็บรวบรวม

 • ข้อมูลส่วนบุคคลเช่น ชื่อ นามสกุล วัน/เดือน/ปีเกิด เพศ เลขบัตรประจำตัวประชาชน เป็นต้น
 • ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่ อีเมล์ หมายเลขโทรศัพท์ Social media  เป็นต้น
 • ข้อมูลการสนทนา เช่น บทสนทนาผ่านช่องทางต่างๆ เป็นต้น
 • ข้อมูลที่ไม่ใช้ตัวอักษร เช่น รูปภาพ เสียง หรือ วิดีโอบันทึก เป็นต้น
 • ข้อมูลบัญชี เช่น บัญชีผู้ใช้งาน ประวัติการใช้งาน เป็นต้น
 • หลักฐานแสดงตัวตน เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เป็นต้น
 • ข้อมูลทางการเงินและธุรกรรม เช่น บัญชีธนาคาร, บัตรเครดิต, กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-wallet) รายละเอียดการสั่งซื้อ รายละเอียดการชำระเงิน เป็นต้น
 • ข้อมูลทางเทคนิค เช่น IP Address, Cookie ID, ประวัติการใช้งานเว็บไซต์ (Activity Log) เป็นต้น
 • ข้อมูลทางการตลาด เช่น ความต้องการของท่านในการรับข้อมูลทางการตลาดของเรา เป็นต้น
 • ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับบริษัทในการปฏิบัติตามกฎหมาย คำขอตามกฎหมายของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและ/หรือคำสั่งศาล

 วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • เพื่อการสมัคร หรือเปิดใช้บริการที่เกี่ยวข้องกับการสมัคร การซื้อขายสินค้า หรือการใช้บริการต่าง ๆ
 • เพื่อให้บริการระบบแก่ผู้ซื้อในการป้อนข้อมูล และเรียกดูข้อมูล การจัดส่งสินค้าหรือบริการ การส่งคืนสินค้า การคืนเงินและการเปลี่ยนสินค้าหรือบริการ
 • เพื่อชำระค่าสินค้าหรือบริการ การตรวจสอบ การยืนยัน ยกเลิกธุรกรรม ประมวลผลคำสั่งซื้อ จัดส่งสินค้า และออกหลักฐานการรับชำระเงินให้แก่ท่าน
 • เพื่อให้บริการหลังการขาย ให้บริการตามที่ท่านร้องขอ ตอบข้อสงสัย สนับสนุนการใช้งาน ให้ข้อมูล รับเรื่องร้องเรียนชดเชยค่าเสียหาย และแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ
 • เพื่อแจ้งและนำเสนอ สิทธิประโยชน์ ข้อมูล ข่าวสาร รายการส่งเสริมการขาย และข้อเสนอต่าง ๆ เกี่ยวกับการสมัคร การซื้อขายสินค้า หรือการใช้บริการต่าง ๆ แก่ท่าน ผ่านทางโทรศัพท์/ อีเมล์ / SMS/Social media
 • เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล วางแผนการตลาดและกิจกรรมการตลาด ทดสอบและค้นคว้า ตรวจสอบ และวิเคราะห์การใช้งานและแนวโน้มการใช้งาน
 • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานราชการ ให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กระบวนการทางกฎหมาย หรือคำสั่งของหน่วยงานรัฐ

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม

เราอาจเปิดเผย หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอก ดังต่อไปนี้

 • ผู้ให้บริการชำระเงินของเรา เช่น ธนาคาร ผู้ให้บริการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต ผู้ให้บริการชำระเงินผ่าน e-wallet เป็นต้น
 • ผู้ให้บริการ ตัวแทน หรือผู้รับจ้างในการให้บริการในนามของเรา หรืออำนวยความสะดวกในการมอบผลิตภัณฑ์และบริการให้กับท่าน เช่น ธุรกิจบริหารคลังสินค้าแบบครบวงจร บริษัทขนส่งโลจิสติกส์ เป็นต้น
 • สื่อสังคมออนไลน์ เช่น การรีวิวสินค้า อย่างไรก็ตาม ในการเปิดเผยข้อมูลเราจะใช้เฉพาะข้อมูลที่ได้รับความยินยอมจากท่านแล้วเท่านั้น
 • บุคคลภายนอกตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎข้อบังคับ
 • ที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ รวมถึงทนายความ ผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคและผู้ตรวจสอบบัญชีที่ช่วยในการประกอบธุรกิจการดำเนินคดีหรือจัดการเกี่ยวกับข้อเรียกร้องทางกฎหมาย

ระยะเวลาเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้น หรือภายในระยะเวลาที่มีสัญญาหรือนิติสัมพันธ์ตามกฎหมายระหว่างท่านและเรา

เทคโนโลยีติดตามตัวบุคคล (COOKIES)

เพื่อเพิ่มประสบการณ์การใช้งานของท่านให้สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากขึ้น เราใช้คุกกี้ (Cookies) หรือเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน เพื่อพัฒนาการเข้าถึงสินค้าหรือบริการ โฆษณาที่เหมาะสม และติดตามการใช้งานของท่าน เราใช้คุกกี้เพื่อระบุและติดตามผู้ใช้งานเว็บไซต์และการเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา

หากท่านไม่ต้องการให้มีคุกกี้ไว้ในคอมพิวเตอร์ของท่าน สามารถตั้งค่าบราวเซอร์เพื่อปฏิเสธคุกกี้ก่อนที่จะใช้เว็บไซต์ของเราได้ ซึ่งอาจกระทบประสบการณ์ผู้ใช้ของท่าน และหากปราศจากคุกกี้ความสามารถของท่านในการใช้งานลักษณะหรือพื้นที่ทั้งหมดหรือบางส่วนของเว็บไซต์อาจถูกจำกัด

 สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

 • สิทธิในการถอนความยินยอม ในกรณีที่ได้ให้ความยินยอมไว้ (มาตรา 19 วรรค 5)
 • สิทธิในการรับแจ้งให้ทราบรายละเอียด (Privacy Notice) (มาตรา 23)
 • สิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล (มาตรา 30)
 • สิทธิขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคล (มาตรา 31)
 • สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (มาตรา 32)
 • สิทธิขอให้ลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ (มาตรา 33)
 • สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (มาตรา 34)
 • สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล (มาตรา 35)

ท่านสามารถใช้สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นได้ โดยติดต่อมาที่เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราตามรายละเอียดท้ายนโยบายนี้

การโฆษณาและการตลาด

เราอาจส่งข้อมูลหรือจดหมายข่าวไปยังอีเมล์ หรือช่องทาง Social media ของท่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอสิ่งที่น่าสนใจกับท่าน หากท่านไม่ต้องการรับการติดต่อสื่อสารจากเราอีกต่อไป ท่านสามารถแจ้งยกเลิกผ่านอีเมล์และช่องทาง Social media ของเราได้

การรักษาความมั่งคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตามหลักการ การรักษาความลับ  ความถูกต้องครบถ้วน  และสภาพพร้อมใช้งาน  ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผย

การแจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีที่มีเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเกิดขึ้น เราจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทราบโดยไม่ชักช้าภายใน 72 ชั่วโมง นับแต่ทราบเหตุเท่าที่สามารถกระทำได้

 การเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์เดิม

บริษัทจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน ทั้งนี้ บริษัทมีสิทธิเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัท เก็บรวบรวมไว้ก่อนวันที่ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับต่อไปได้ตามวัตถุประสงค์เดิม โดยหากท่านไม่ประสงค์ที่จะให้บริษัท เก็บรวมรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวต่อไปภายหลัง พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลใช้บังคับแล้ว ท่านสามารถแจ้งยกเลิกความยินยอมได้ตามช่องทางที่บริษัท จะได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไป

 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้เป็นครั้งคราว โดยท่านสามารถทราบข้อกำหนดและเงื่อนไขนโยบายที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนี้ได้ผ่านทางเว็บไซต์ของเรา

นโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่น

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ใช้สำหรับการเสนอสินค้า บริการ และการใช้งานบนเว็บไซต์สำหรับลูกค้าของเราเท่านั้น หากท่านเข้าชมเว็บไซต์อื่นแม้จะผ่านช่องทางเว็บไซต์ของเรา การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ จะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์นั้น ซึ่งเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย

รายละเอียดการติดต่อ

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

สถานที่ติดต่อ :

Email : he***@bo**********.com

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สถานที่ติดต่อ :

Email : he***@bo**********.com

ปรับปรุงล่าสุด [25 พฤษภาคม 2565]